Sri Ramakrishna Ashram Melaka

20/5/19 Hari Om and Gurubhyo Namaha, Pranam to the lotus feet of Satguru Swami Srila Sri Paramahamsa Thasar and Bhagawan Sri Ramakrishna Paramahamsa, we would like to invite all devotees and members of Bhagawan Sri Ramakrishna Ashram Melaka to the grand celebration of our beloved Satguru Swami Srila Sri Paramahamsa Thasar’s 77th Jayanthi Vilzha which […]