மலாக்கா முத்துகிருஷ்ணன் – MELAKA MUTHUKRISHNAN –

WEB : http://ksmuthukrishnan.blogspot.my/ 14/6/19 9/6/19 1/6/19 31/12/18 30/12/18 19/12/18 Muthukrishnan Ipoh December 19, 2018 at 10:53 PM · ஐசெர்ட் பேரணி தமிழ் மலர் 19.12.2018 புதன்கிழமை மலாக்கா முத்துக்கிருஷ்ணன் பழையபடி பழைய ஆட்சி வந்தால் கட்டுவதற்கு கைலிகூட கிடைக்காமல் போகலாம். கிடைத்தாலும் சத்து பாராங் சத்து ரிங்கிட் கைலியாக இருக்கலாம். படுப்பதற்கு பாய் இல்லாமல் போகலாம். சீனாக்காரனிடம் நாடு அடைமானம் வைக்கப் படலாம். 2018 டிசம்பர் 8-ஆம் தேதி சனிக்கிழமை […]