புத்தகச்சிறகுகள் புத்தகக்கடை

We are driven to provide customers with a highly-valued experience, and one that allows them to align their actions with their values. We want to be their favorite marketplace and their favorite partner, so we incorporate their input into everything we do

CONTACT : 016-473 4794

நம்மிடம் இலக்கிய சூப்பர் ஸ்டார் ‘அமிஷின்’ புத்தகங்கள் தமிழில் கிடைக்கிறது….

சிவா முத்தொகுதி
1. மெலூஹாவின் அமரர்கள்
2. நாகர்களின் இரகசியம்

இராமச்சந்திரா தொகுப்பு
1. இஷ்வாகு குலத்தென்றல்
2. சீதா – மிதிலைப் போர்மங்கை
3. வாயுபுத்ரர் வாக்கு

FOR MORE INFO:
https://www.facebook.com/350058525080481/photos/pcb.2280372228715758/2280372105382437/?type=3&theater


https://www.facebook.com/myinfozon/posts/2223618864595440*தொழிலாளர் தின விற்பனை*
(1.5.2019 முதல் 7.5.2019 வரை)-கவிதைகள்-
மலேசிய எழுத்தாளர்கள்

FOR MORE INFO: